Regulamin sklepu internetowego Moda na prawo

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki i zasady dostarczania treści cyfrowych lub usług cyfrowych za pośrednictwem sklepu internetowego udostępnionego pod adresem www.modanaprawo.pl, którego właścicielką jest Irena Pacholewska-Urgacz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Law First Irena Pacholewska-Urgacz Kancelaria Radcy Prawnego, ze stałym miejscem prowadzenia działalności przy ul. Jagiellońskiej 6/5, 40-035 Katowice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6762293280, REGON: 380992168, warunki i zasady korzystania z sklepu internetowego udostępnionego pod adresem www.modanaprawo.pl oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

Kontakt we wszystkich sprawach dotyczących Sklepu możliwy jest pod adresem e-mail: kontakt@modanaprawo.pl, za pośrednictwem poczty pod adresem: ul. Jagiellońska 6/5, 40-035 Katowice lub telefonicznie pod numerem + 48 664 769 349 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 – 16:00.

I. DEFINICJE
 
a) Klient  - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w Sklepie;

b) Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej ze Sprzedawcą w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 22 1  Kodeksu cywilnego, dalej jako „k.c.”);

c) Newsletter – jedna z usług świadczonych drogą elektroniczną, w ramach której może dojść do zawarcia Umowy; szczegółowe zasady dotyczące usługi Newsletter reguluje odrębny regulamin;

d) Produkt - Towar cyfrowy lub Usługa cyfrowa możliwe do kupienia w Sklepie;

e) Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca ze  Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zgodnie z treścią art. 7 aa Ustawy o prawach konsumenta);

f) Regulamin - niniejszy regulamin, dostępny na stronie internetowej: www.modanaprawo.pl;

g) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej: www.modanaprawo.pl;

h) Sprzedawca – Irena Pacholewska-Urgacz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Law First Irena Pacholewska-Urgacz Kancelaria Radcy Prawego, ze stałym
miejscem prowadzenia działalności przy ul. Jagiellońskiej 6/5, 40-035 Katowice, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6762293280, REGON: 380992168;

i) Towar cyfrowy – treść cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności wzór dokumentu lub e-book;

j) Usługa cyfrowa – usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta w szczególności konsultacja online;

k) Umowa – umowa o dostarczenie treści cyfrowej (w tym Towaru cyfrowego) lub Usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta;

l) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji.

2. Zakupu w Sklepie może dokonać wyłącznie Klient mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej.

3. W celu korzystania ze Sklepu, w tym złożenia zamówienia konieczne jest:

a) posiadanie urządzenia mającego dostęp do Internetu

b) posiadanie aktywnego adresu e-mail

c) korzystanie z aktualnego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej obsługującą pliki typu „cookies”

d) posiadanie biurowego oprogramowania komputerowego umożliwiającego odczytywanie oraz edycję plików w formacie .pdf, .docx lub .xlsx;

e) posiadanie urządzenia umożliwiającego uruchomienie wideokonferencji za pośrednictwem komunikatorów internetowych takich jak np. Zoom, Google Meet lub MS Teams.

4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających dobra osobiste lub własność intelektualną osób trzecich.

5. Klient ma obowiązek korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami. Zakazane jest w szczególności podejmowanie przez Klienta działań godzących w bezpieczeństwo danych lub w interesy Sprzedawcy.

6. Informacje zawarte w Sklepie nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c.

7. Sprzedawca stosuje w Sklepie środki bezpieczeństwa w szczególności takie jak hasła, szyfrowanie czy programy antywirusowe, w szczególności szyfrowanie SSL. Pomimo tego korzystanie z Internetu oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem uzyskania dostępu do danych Klienta przez osoby nieuprawnione lub do sprzętu Klienta przez szkodliwe oprogramowanie. Klient powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia m.in. takie jak poufne hasła lub programy antywirusowe.

8. Sprzedawca informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości, że:

a) treści dostępne na blogu www.modanaprawo.pl, w Sklepie, w e-bookach lub wzorach dokumentów nie stanowią indywidualnej porady prawnej;

b) wzory dokumentów zaprezentowane w Sklepie wymagają uzupełnienia i dostosowania do indywidualnych potrzeb Klienta;

c) kupienie wzoru dokumentu lub e-booka nie obejmuje prawa do uzyskania indywidualnej porady prawnej w szczególności związanej z jego wykorzystaniem lub zastosowaniem, chyba, że wyraźnie wynika to z opisu danego wzoru lub e-booka;

d) Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby wzory dokumentów lub e-booki były zgodne ze stanem prawnym na dzień ich dostarczenia. Sprzedawca nie dokonuje ich aktualizacji po dostarczeniu ani nie ma obowiązku informowania Klientów o zmianach stanu prawnego, które mogłyby mieć wpływ na ich treść lub sposób wykorzystania.

9. Ceny za Produkty określone są w polskich złotych oraz stanowią ceny brutto.

III. ZAKUPY W SKLEPIE
 
1. Zakupów w Sklepie można dokonać składając zamówienie. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Złożenie zamówienia odbywa się w następujący sposób:

a) Klient wybiera intersujące go Produkty i dodaje je do koszyka poprzez naciśnięcie przycisku „kup teraz” (lub innego równoważnego),

b) po skompletowaniu zamówienia Klient wypełnia formularz zamówienia w zakresie danych niezbędnych do realizacji zamówienia;

c) Klient ma obowiązek podania aktualnych i prawdziwych danych; podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych może skutkować niemożnością zawarcia Umowy i realizacji zamówienia;

d) po uzupełnieniu formularza zamówienia Klient składa zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „kupuję z obowiązkiem zapłaty” (lub innego równoważnego) przy czym przed złożeniem zamówienia konieczne jest zapoznanie się przez Klienta z Regulaminem oraz jego akceptacja.

3. Złożenie przez Klienta zamówienia (tj. naciśniecie przycisku „kupuję z obowiązkiem zapłaty”) stanowi ofertę zawarcia Umowy.

4. Zamówienie należy opłacić z góry. W Sklepie dostępna jest wyłącznie płatność realizowana za pośrednictwem serwisu tpay.com. Po złożeniu zamówienia Klient zostanie automatycznie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez tpay.com.

5. Po opłaceniu zamówienia, Sprzedawca, na wskazany przez Klienta adres e-mail wysłana Klientowi potwierdzenie złożenia zamówienia i rozpoczęcie jego weryfikacji.

6. Po zweryfikowaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi na podany przez niego adres e-mail informację o:

a) przyjęciu zamówienia do realizacji co jest równoznaczne z przyjęciem oferty Klienta i zawarciem Umowy albo

b) anulowaniu zamówienia lub jego części. Informacja o anulowaniu zamówienia lub jego części stanowi oświadczenie Sprzedawcy o nieprzyjęciu oferty Klienta (w całości lub w części). W takim przypadku Umowa sprzedaży w odniesieniu do Towarów objętych anulowaną częścią zamówienia nie zostaje zawarta, a Sprzedający niezwłocznie zwraca Klientowi wszelkie dokonane uprzednio płatności.

7. W przypadku zawarcia Umowy dotyczącej Towarów cyfrowych, niezwłocznie po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Klient otrzymuje wiadomość elektroniczną z linkiem umożliwiającym pobranie wzorów dokumentów lub e-booka. Linki są ważne ….. Z chwilą przesłania wiadomości elektronicznej świadczenie Sprzedawcy w odniesieniu do Towarów cyfrowych objętych zamówieniem zostaje spełnione w całości, na co Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta wyraża zgodę co oznacza, że traci prawo do odstąpienia od Umowy.

8. W przypadku zawarcia Umowy dotyczącej Usługi cyfrowej – konsultacji online – konsultacja odbywa się w terminie uzgodnionym przez Klienta i Sprzedawcę. Konsument lub Przedsiębiorca mający prawa Konsumenta wyrażając zgodę na przeprowadzenie konsultacji przez upływem terminu do wypowiedzenia Umowy traci prawo do odstąpienia od Umowy.

9. Faktura zostaje wysłana na podany przez Klienta adres e-mail, na co Klient wyraża zgodę.

IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY


1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą mającym prawa Konsumenta, może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, chyba, że spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

2. Jeśli jednak w konkretnej sytuacji Konsumentowi lub Przedsiębiorcy mającemu prawa Konsumenta będzie przysługiwać prawo odstąpienia od Umowy, Klient ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o chęci skorzystania z prawa odstąpienia składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć przykładowo w następujący sposób:

a) pisemnie na adres Sprzedawcy, tj.: ul. Jagiellońska 6/5, 40-035 Katowice;

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy, tj.: kontakt@modanaprawo.pl;

c) z wykorzystaniem formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

3. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedawca zwraca mu wszelkie otrzymane płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 
V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ Z UMOWĄ
 
1. W odniesieniu do Umów zawieranych przez Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami mającymi prawa Konsumenta Sprzedawca odpowiada za zgodność z Umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta. Klient może skorzystać z uprawnień przewidzianych w Ustawie o prawach konsumenta za zasadach w niej określonych w szczególności w sytuacji braku zgodności produktu z Umową może żądać doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub złożyć oświadczenie o ceny albo odstąpieniu od Umowy.

2. W odniesieniu do Umów zawieranych przez Klientów nie będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami mającymi prawa Konsumenta wyłącza się rękojmię za wady, o której mowa w art. 556 i nast. k.c.

VI. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca w związku z prowadzeniem Sklepu świadczy nieodpłatnie następujące usługi: możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza zamówienia i formularz kontaktowy. Usługi te świadczone są 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Usługa możliwości złożenia zamówienia polega na możliwości złożenia Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktu prezentowanego w Sklepie za pośrednictwem formularza zamówienia udostępnionego przez Sprzedawcę w Sklepie. Usługa rozpoczyna się w chwili dodania pierwszego Produktu do koszyka a kończy się złożeniem zamówienia albo z chwilą zaprzestania składania zamówienia.

3. Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu Sprzedawcy wiadomości za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie [adres zakładki, w której jest formularz kontaktowy]. Rezygnacja z usługi formularza kontaktowego możliwa jest w każdym czasie i polega na zaprzestaniu wysyłania wiadomości do Sprzedawcy.

4. Sprzedawca może zaprzestać świadczenia poszczególnych usług oraz rozwiązać umowę̨ o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie możliwe jest z ważnych przyczyn takich jak zmiana przepisów prawa dotyczących świadczenie usług drogą elektroniczną, zmiany techniczne lub technologiczne, zmiany sposobu prowadzenia działalności przez Sprzedawcę, w szczególności zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług.

5. Niezależnie od powyższego Sprzedawca może czasowo ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do usług świadczonych droga elektroniczną lub rozwiązać umowę o świadczenie usług droga elektroniczną bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu, w szczególności ze względów bezpieczeństwa.

6. Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o ograniczeniu lub uniemożliwieniu dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną lub rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia, zakładania Konta Klienta lub w formularzu kontaktowym.

VII. REKLAMACJE

1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą Produktu lub funkcjonowania Sklepu w dowolnej formie, w szczególności wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@modanaprawo.pl

2. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Klienta składającego reklamację, opis okoliczności stanowiących podstawę złożenia reklamacji oraz sposób kontaktu z Klientem.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego oraz informuje Klienta o sposobie jej rozpatrzenia w sposób wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacji.

VIII. DANE OSOBOWE i COOKIES

Zasady ochrony danych osobowych Klienta oraz dotyczące plików „cookies” określone są w polityce prywatności, która dostępna jest pod adresem www.modanaprawo.pl/politykaprywatnosci

IX. WŁAŚNOŚĆ INTELEKTUALNA, WWARUNKI LICENCJI

1. Prawa do treści zawartych na blogu www.modanaprawo.pl, do Sklepu, w szczególności jego nazwy, domeny, logo, utworów, baz danych znajdujących się w Sklepie jak również Towarów cyfrowych sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu należą do Sprzedawcy i korzystają z ochrony prawnej w szczególności ochrony przewidzianej w ustawie z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz ustawie z 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

2. Z chwilą dostarczenia Towaru cyfrowego Klient ma prawo korzystać z niego wyłączanie do własnego użytku prywatnego lub w związku z prowadzoną działalnością z następującymi zastrzeżeniami:

a) Klient nie ma prawa udostępniać w jakikolwiek formie odpłatnie lub nieodpłatnie Towaru cyfrowego osobom trzecim;

b) Klient nie ma prawa udzielać dalszych licencji;

c) Zabronione jest korzystanie z Towaru cyfrowego przez Klienta w celu przygotowania dokumentów lub jakichkolwiek materiałów dla podmiotów trzecich np. jego klientów.

X. POLUBOWNE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Klient będący Konsumentem może skorzystać z polubownych sposobów rozwiązywania sporów. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl a także w siedzibach lub na stronach Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Praw Konsumenta lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

2. Niezależnie od powyższego Klient może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.06.23 r.

2. Poprzednie wersje Regulaminu dostępne są poniżej.

3. Sprzedawca ma prawo dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, takich jak zmiana przepisów, zmiany techniczne lub technologiczne, zmiany sposobu prowadzenia działalności w tym zmiany zakresu lub sposobu świadczenia usług elektronicznych. Do Umów lub umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu stosuje się postanowienia Regulamin obowiązujące w dniu ich zawarcia.

4. Sprzedawca informuje o zmianach Regulaminu umieszczając Regulamin w nowym brzmieniu na stronie internetowej Sklepu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od opublikowania Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.